Aktualności

Powrót do aktualności

Regulamin promocji / HoReCa

REGULAMIN „AKCJI Z GRATISAMI DLA OSTATECZNEGO KLIENTA” ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ DAWTONA SP. Z O.O.

1. „Akcja z gratisami dla Ostatecznego Klienta” organizowana jest przez firmę Dawtona Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu, ul. Bieniewicka 52, KRS 0000652355, NIP 1182135917 wraz z wybranymi przez firmę Dawtona hurtowniami gastronomicznymi.

2. Ostatecznym Klientem, do którego skierowana jest Akcja są: pizzerie, restauracje, burgerownie, hotele, pensjonaty, domy weselne oraz firmy cateringowe.

3. Uczestnikami Promocji są wybrane hurtownie gastronomiczne, które sprzedają i dystrybuują pakiety produktów Dawtona jak i Ostateczni Klienci, do których skierowana jest wspominana promocja. Lista hurtowni gastronomicznym biorących udział w Akcji znajduje się pod niniejszym regulaminem.*

4. Promocja odbywa się w okresie: od 20 listopada 2017 do 20 stycznia 2018 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie nagród nastąpi po weryfikacji danych z hurtowni biorącej udział w Akcji do 15 lutego 2018.

5. Fundatorem nagród dla Ostatecznego Klienta jest firma Dawtona Sp z o.o., która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

6. Nagrody zostaną przekazane Ostatecznemu Klientowi w uzgodnionym czasie przez przedstawicieli rynku gastronomicznego firmy Dawtona lub przedstawicieli wybranych hurtowni biorących udział we wspominanej akcji.

7. Warunkiem udziału w Akcji jest zakup przez Ostatecznego Klienta dowolnej ilości pakietów od wybranych hurtowni gastronomicznych w okresie jej obowiązywania.

8. Wartość pakietów została uzgodniona  z wybranymi hurtowniami gastronomicznymi i wynosi:

a) Pakiet nr 1: Za zakup produktów Dawtony o wartości 170,00 pln netto w cenach hurtowni (minimum 3 wybrane produkty z listy promocyjnej; zakup jednorazowy w wybranej hurtowni gastronomicznej) nagrodą dla Ostatecznego Klienta jest 1 zgrzewka (6 szt. wybranych produktów Dawtony w gramaturze 400g) np. kukurydza słodka 400g Dawtona lub pomidory bez skórki całe 400g Dawtona lub cieciorka 400g Dawtona.

b) Pakiet nr 2: Za zakup produktów Dawtony o wartości 350,00 pln netto (minimum 4 produkty z listy promocyjnej; zakup jednorazowy lub we wspomnianym okresie w wybranej hurtowni gastronomicznej) nagrodą dla Ostatecznego Klienta jest 1 Zapaska Kucharska.

c) Pakiet nr 3: Za zakup produktów Dawtony o wartości 700,00 pln netto (minimum 5 produktów Dawtony z listy promocyjnej; zakup jednorazowy lub we wspomnianym okresie w wybranej hurtowni gastronomicznej) nagrodą dla Ostatecznego Klienta 1 Zapaska Kucharska + 1 puszka koncentratu pomidorowego 4500g Dawtona lub 2 puszki pulpy pomidorowej 4200g Dawtona lub 3 puszki cieciorki 2600g Dawtona.

d) Za Zakup dwóch Pakietów nr 3 lub czterech pakietów nr 2 o łącznej wartości 1400,00 pln netto (zakup jednorazowy lub w okresie dwóch miesięcy do 20 stycznia 2018 roku) nagrodą dla Ostatecznego Klienta jest 1 Kitel Kucharski.

9. Ilość Pakietów i Nagród jest ograniczona.

10. Uczestnik Promocji nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani domagać się, aby nagroda posiadała szczególne właściwości.

11. Jeśli przysługująca Uczestnikowi Promocji nagroda nie jest już dostępna, Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru innej nagrody w miarę ich dostępności.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentów potwierdzających zakup Pakietów.

13. Organizator dostarcza Uczestnikowi nagrodę najpóźniej w terminie 4 tygodni od daty otrzymania od Uczestnika żądania wydania nagrody.

14. Wzięcie udziału w Promocji i akceptacja jej warunków są równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Organizator. Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności, ma prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Pocztę Polską oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje dotyczące Promocji przyjmowane będą do 15.02.2018 roku i rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana pisemnie lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

17. Wszelkie spory i roszczenia związane z loterią rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

18. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w miejscach prowadzenia promocji oraz na Stronie Internetowej: www.dawtona.pl.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2017 r.

 

 

*Hurtownie Gastronomiczne w Polsce biorące udział w Akcji z Gratisami dla Ostatecznego Klienta:

  1. All Food Sp. z o.o. z Koszalina,
  2. Dorado Chłodnie Sp. z o.o. oddziały: w Bielsku Białej, Tychach, Komornikach pod Poznaniem,
  3. Drimpol Sp. z o.o. odziały: w Będzinie, Łodzi, Rzeszowie,
  4. Iglomen Sp. z o.o. odziały: w Bielsku Białej, Krakowie,
  5. Iinter-Mlecz Sp. z o.o. z Warszawy,
  6. Piwowar Sp. z o.o. oddziały: w Gdyni, Iławie,
  7. Grupa Ren Sp. z o.o. oddziały: w Białymstoku, Zielonej Górze, Łęgajnach pod Olsztynem, Piotrowinie pod Lublinem, Poznaniu, Radomiu, Zaczerniu pod Rzeszowem, Siedlcach, Stalowej Woli, Warszawie – Marki,
  8. Savpol Sp. z o.o. oddziały: w Gliwicach, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Wałbrzychu.
Facebook