Aktualności

Powrót do aktualności

Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Zapytanie ofertowe

nr 2/2019

 

Dotyczy: wyboru pracownika na stanowisko „Kierownik B+R”

CPV: 73100000-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe)

CPV: 73200000-4 (Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju)

 

 

Współpraca na podstawie umowy zlecenia jest planowana w ramach projektu o roboczym tytule „Opracowanie keczupu o ulepszonych cechach organoleptycznych, podniesionych walorach odżywczych i wydłużonym terminie przydatności do spożycia” (dalej: „Projekt”), dla którego „Dawtona” Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„DAWTONA” Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”)

ul. Bieniewicka 52

05-870 Błonie

TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z § 10 Umowy o dofinansowanie projektu dla pojedynczego podmiotu. Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

13 września 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty można składać do dnia 20 września 2019 r. do godziny 24:00 czasu polskiego.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego dokumentu) na adres: JacekHenzel@dawtona.pl

 

Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany powyżej adres e-mail.

 

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres wskazany powyżej, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi na pytania oraz doszczegółowienie Zapytania wynikające z pytań potencjalnych Oferentów zostanie zamieszczone na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz wysłane do podmiotu, który wysłał pytanie.

 

Obowiązująca wersja zapytania będzie wynikała z opublikowanego zapytania wraz ze wszystkimi odpowiedziami i wyjaśnieniami, których Zamawiający udzieli w toku procedury.

 

Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym oraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i odpowiedziami opublikowanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania procedury i przygotowania Oferty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1)     Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie Kierownika B+R w celu realizacji Projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania keczupu o ulepszonych cechach organoleptycznych, podniesionych walorach odżywczych i wydłużonym terminie przydatności do spożycia.
2)     Wymiar czasu pracy w ramach Projektu: 120 godzin / miesiąc
3)     Główny zakres obowiązków Kierownika B+R będzie obejmował:
a)     merytoryczny udział w realizacji prac B+R w ramach projektu,
b)     wyznaczanie merytorycznych kierunków realizowanych prac B+R,
c)      zapewnienie wsparcia merytorycznego dla pozostałych członków zespołu badawczego,
d)     weryfikację osiągnięcia zakładanych rezultatów (kamieni milowych) dla poszczególnych prac badawczych,

e)     raportowanie wyników prac B+R i przebiegu prac B+R kadrze zarządzającej.

4)     Działania zespołu B+R podlegającego merytorycznie Kierownikowi B+R będą skupione wokół zadań takich jak:

a)   Badania dotyczące składu, formulacji i właściwości keczupu

b)   Badania dotyczące opakowania keczupu

c)    Przygotowanie koncepcji linii pilotażowej i projektu technicznego

d)   Testowanie i walidacja

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLIUCZENIA:

1. Do udziału w niemniejszym postępowaniu dopuszczone są osoby posiadające co najmniej:

a)   stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o żywności,

a)   wiedzę i doświadczenie naukowe w z zakresu technologii żywności, szczególnie dotyczące technologii owoców i warzyw tj. wpływu procesów technologicznych na składniki wybranych surowców i przetworów owocowych i warzywnych, zmiany składu chemicznego i właściwości prozdrowotnych przetworów owocowych i warzywnych w trakcie ich przechowywania, potwierdzone min. 1 publikacją naukową w tym obszarze

b)   specjalizację naukową z zakresu technologii żywności i żywienia

Sposób oceny warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym.

Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

a.      powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

b.      będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

c.      będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

d.      będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia:

Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku w/w powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucony w postępowaniu.

4. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU OFERTY:

1.     Planowane rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty: 01.10.2019 r.

2.     Planowany termin zakończenia realizacji prac: 30.03.2022 r.

3.     Dawtona Sp. z o.o., ul. Bieniewicka 52, 05-870 Błonie - miejsce realizacji Projektu

KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY:

1.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

-     nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z powodu niespełnienia wymogów zamówienia,

-     zostaną złożone przez Oferentów nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

2.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta

za kryterium

Łączna wysokość wynagrodzenia brutto PLN (W)

100%

100 punktów

 

3. Zasady oceny kryterium „Łączna wysokość wynagrodzenia brutto PLN":

oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

 

Pi (W) = (Wmin / Wi) • Max (W)

gdzie:

Pi(W)

-

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „łączna wysokość wynagrodzenia brutto PLN";

Wmin

-

najniższe łączne wynagrodzenie brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Wi

-

łączne wynagrodzenie brutto oferty "i";

Max (W)

-

maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „łączna wysokość wynagrodzenia brutto PLN",tj. 100 pkt.

4. Oferta która uzyska największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych. Termin na złożenie uzupełnień / wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania do uzupełnień / wyjaśnień). Niezłożenie uzupełnień / wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia Oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

3. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.

4. Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Wnioskodawcy.

5. Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania Umowy warunkowej na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa zostanie uznana za zawartą po jej podpisaniu przez obie Strony.

6. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, bez przeprowadzania ponownego postępowania ofertowego.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

2.  Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

3. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty.

4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta musi zawierać:

a)   Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego),

b)   Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania);

c)    Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

6. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty (po uwzględnieniu jednokrotnej możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów).

7. W temacie wiadomości proszę podać: „Oferta na stanowisko Kierownik B+R, zapytanie ofertowe nr 2/2019”.

8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad jak oferta, a temat wiadomości winno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”.

ZMIANA UMOWY:

1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w następującym zakresie:

a)    rozwiązania Umowy, bez jakiegokolwiek regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązania umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR);

b)   zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z NCBiR, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.

2. Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczana także z następujących powodów:

a)   uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

b)   obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,

c)    okoliczności siły wyższej,

d)   zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

e)   otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający zastrzega, że:

a)   ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;

b)   ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;

c)    ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;

d)   może przedłużyć termin składania ofert;

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia.

2. W przypadku wprowadzenia zmiany w zapytaniu ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany.

3. W przypadku wprowadzenia zmiany do zapytania ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i wynikających m.in.:

a.    z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

b.    wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

9. Zamawiający zawrze umowę warunkową o współpracy z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Warunkiem wejścia w życie Umowy z wybranym Wykonawcą będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy z NCBiR o dofinansowanie Projektu o roboczym tytule „Opracowanie keczupu o ulepszonych cechach organoleptycznych, podniesionych walorach odżywczych i wydłużonym terminie przydatności do spożycia” w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

10.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 7 dni licząc od dnia upływu terminu składania oferty.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy;

  2. Oświadczenie o braku powiązań.

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 13 września 2019 r. dotyczące wyboru pracownika na stanowisko Kierownik B+R, składam poniższą ofertę:

 

Dane Oferenta

Imię i nazwisko

 

Adres

 

PESEL

 

Telefon

 

Adres e-mail

 

Parametry oferty

Data przygotowania oferty

 

Data ważności oferty

7 dni od upływu terminu składania ofert

Warunki i termin płatności

 

Data/okres realizacji przedmiotu zamówienia

 

Odniesienie do kryteriów dostępu

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria dostępu wskazane w Zapytaniu ofertowym w części „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA:”

         TAK o       NIE o

Posiadany stopień naukowy

 

Posiadana wiedza i doświadczenie naukowe z zakresu technologii żywności, szczególnie dotyczące technologii owoców i warzyw, potwierdzone min 1 publikacją naukową w tym obszarze

 

Posiadana specjalizacja naukowa z zakresu technologii żywności i żywienia

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:

 

Łączna wysokość wynagrodzenia brutto (PLN)

 

Liczba godzin

 

Stawka godzinowa brutto (PLN)

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym nr 2/2019 wraz z załącznikami i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. Oferta zawiera wszystkie elementy określone w zapytaniu.

 

…………………………………………                                          …………………………………………

Miejscowość, data                                                                               Podpis                                    

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Oświadczenie o braku powiązań

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru pracownika na stanowisko Kierownik B+R, ja niżej podpisany

 

……………………………………………………………………………………………….

 oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Zamawiającym – „Dawtona” Sp. z o.o.,

 

Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

  1. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

  2. będący podmiotem pozostającym z Beneficjentem lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

  3. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Beneficjenta w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

  4. będący podmiotem powiązanym osobowo z Beneficjentem w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

 

 

…………………………………                                                          ..…….………………………..

Data i miejsce                                                                                            Podpis

Facebook